جمع‌بندی آرایه‌های ادبیقیمت :   1,140,000 تومان

جزئیات

جمع‌بندی مبحث آرایه‌های ادبی دروس فارسی (۱)، فارسی (۲) و فارسی (۳) در قالب ۸۶ قطعۀ آموزشی آماده شده است.

اسامی قطعات آموزشی موجود در این مجموعه، به این شرح است:
مفهوم تشبیه ـ ارکان تشبیه ـ شکل‌های ادات تشبیه ـ شکل‌های وجه شبه ـ انواع تشبیه ـ تست‌های تشبیه ـ معرفی آرایۀ استعاره ـ معرفی شکل‌های استعاره ـ معرفی استعارۀ مصرحه ـ استعاره‌های رایج در ادبیات ـ معرفی استعارۀ مکنیه ـ معرفی تشخیص ـ نکات تشخیص ـ اشکال تشخیص ـ اضافۀ استعاری ـ تست‌های استعاره ـ مَجاز ـ علاقه‌های مَجاز ـ مَجازهای پرکاربرد ـ تمرین‌های مَجاز ـ تست‌های مَجاز ـ کنایه ـ تست‌های کنایه ـ اغراق ـ نکات اغراق ـ تمرین‌های اغراق ـ تست‌های اغراق ـ تضاد ـ نکات تضاد ـ تمرین‌های تضاد ـ تست‌های تضاد ـ تناقض ـ نکات تناقض ـ تمرین‌های تناقض ـ تست‌های تناقض ـ جناس ـ جناس ناقص ـ نکات جناس ـ تمرین‌های جناس ـ تست‌های جناس ـ تلمیح ـ نکات تلمیح ـ تمرین‌های تلمیح ـ تست‌های تلمیح ـ حس‌آمیزی ـ شکل‌های حس‌آمیزی ـ نکات حس‌آمیزی ـ تمرین‌های حس‌آمیزی ـ تست‌های حس‌آمیزی ـ حسن تعلیل ـ نکات حسن تعلیل ـ تمرین‌های حسن تعلیل ـ تست‌های حسن تعلیل ـ اسلوب معادله ـ نکات اسلوب معادله ـ تمرین‌های اسلوب معادله ـ تست‌های اسلوب معادله ـ سجع ـ تمرین‌ها و تست‌های سجع ـ وزن ـ مراعات نظیر ـ ایهام ـ تمرین‌های ایهام ـ تست‌های ایهام ـ ایهام تناسب ـ تمرین‌های ایهام تناسب ـ تست‌های ایهام تناسب ـ واج‌آرایی ـ دسته‌بندی آرایه‌ها برای تست‌های ترکیبی ـ تست‌های ترکیبی آرایه: تیپ الفبایی ـ تست‌های ترکیبی آرایه: آرایه در گزینه ـ تست‌های ترکیبی آرایه: آرایه در مقابل گزینه ـ تست‌های ترکیبی آرایه: آرایه در صورت سؤال.