هوافضا و مکانیک (مقدماتی) _ نجات محمولهقیمت :   40,000 تومان

جزئیات