رویدادهای آموزشی شتاب‌دهندۀ سرآمد، نشست‌های عصرانۀ سرآمد